Factuurvoorwaarden

 1. De klant erkent de hiernavolgende factuurvoorwaarden te hebben ontvangen.
  De hiernavolgende voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die tussen de dienstverlener Say It With Words (hierna “de dienstverlener”) en de klant wordt gesloten. De klant aanvaardt de factuurvoorwaarden louter door het sluiten van de overeenkomst.
 1. De dienstverlener is een eenmanszaak naar Belgisch recht met adres te 2800 Mechelen, Stompaertshoek 31/303
  De eenmanszaak staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0725.449.439.
  Het e-mailadres van de dienstverlener is team@sayitwithwords.be
 2. De offerte is geldig voor een duur van 14 (veertien) dagen.
 3. De factuur vermeldt de prijs en het detail van de prijsberekening.
 4. De facturen dienen binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending schriftelijk te worden geprotesteerd aan het adres van de dienstverlener (opgenomen in artikel 2 van deze algemene voorwaarden) met opgave van de reden(en) van protest. De factuur is betaalbaar binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de verzending op het rekeningnummer vermeld op de factuur met bijgaand van de mededeling die op de factuur staat.
  Bij gebreke aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 1,5 % (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een schadebedrag van 10 % met een minimum van 50,00 euro per factuur.
  Bij gebrek aan betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de dienstverlening toe te passen.
 1. De uitvoering van de dienstenovereenkomst gebeurt op het erin afgesproken tijdstip, behoudens overmacht. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet kunnen verlenen van de diensten wegens overmacht.
 2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.