Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1. Ondernemingsgegevens 

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van: 

CP COMMUNICATIONS COMM.V.

met maatschappelijke zetel te Henkeltassestraat 11, 1910 Kampenhout, België

met ondernemings- en btw-nummer BE0784.257.272

RPR Antwerpen (afdeling Mechelen)

Website: https://sayitwithwords.be/

E-mailadres: team@sayitwithwords.be

(actie onder de naam en verder genaamd ‘Say it with words’)

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten geleverd door Say it with words aan een klant (hierna de ‘Klant’) via de webshop. 

Say it with words biedt via haar webshop online advies, online trainingen en digitale documentatie aan. 

De producten kunnen zowel  voor ondernemingen (‘business to business)’ als voor particulieren (‘business to consumer’) nuttig zijn. Onderhavige Voorwaarden kunnen dus bovendien een onderscheid maken naargelang de soort Klant.  

Say it with words zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Deze Voorwaarden zullen ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. 

De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden tussen Say it with words en de Klant.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn of nog andere voorwaarden deel uitmaken van een specifiek aanbod, geldt in geval van discrepanties de volgende volgorde: 

1/ activiteit-specifieke voorwaarden; 

2/ onderhavige Voorwaarden. 

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Say it with words en de Klant. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Say it with words behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 8 april 2022. 

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze andere websites van toepassing. Say it with words kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten van deze derden. 

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Aanbiedingen

Het aanbod van Say it with words staat beschreven op de Website.

Normale bestelproces via de Website: 

De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op “Toevoegen aan winkelmand”. Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Op om het even welk moment kan de Klant een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op het icoontje van een winkelmandje (rechts bovenaan). De Klant kan zijn bestelling verderzetten door te klikken op “Doorgaan naar afrekenen”. De Klant moet zich dan identificeren door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam enz. De Klant dient dan ook de betaalmethode te selecteren. De Klant kan tijdens het bestelproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelmandje, alvorens de bestelling definitief te valideren. 

De Klant moet op “Bestelling plaatsen” klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en Say it with words wordt gesloten op het moment dat Say it with words de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische bevestigingsmail). 

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Say it with words. 

Bijzondere voorwaarden of weigeringen

Say it with words kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan Say it with words een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden. 

Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier gaat bestellen. 

Artikel 4. Digitale documentatie en opgenomen trainingen

Beschrijving

Say it with words probeert ervoor te zorgen dat de Klant een duidelijk beeld heeft van de digitale documentatie en opgenomen trainingen die zij aanbiedt. Say it with words behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies in de beschrijving te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan Say it with words op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Mocht de Klant bepaalde vragen hebben, kan deze Say it with words steeds contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Middelenverbintenis

Say it with words heeft de documentatie en training met de vereiste zorg opgesteld. Het is mogelijk dat zij hiervoor bijgestaan werd door derden. 

Betaalbaarheid

De digitale documentatie en opgenomen trainingen zijn op voorhand betaalbaar. De Klant krijgt de digitale documentatie pas ter zijner beschikking of krijgt pas toegang tot de opgenomen trainingen nadat Say it with words de betaling ontvangen heeft. 

Terbeschikkingstelling

De digitale documentatie wordt onmiddellijk na aankoop aan de Klant overgemaakt en dit per e-mail. De Klant kan het document ook zelf downloaden via de Website/online Say it with words Academy. Voor digitale opgenomen trainingen zal de Klant inloggegevens krijgen. De Klant kan de digitale trainingen bekijken via de Say it with words Academy voor een periode van zes (6) maanden. 

Voor wat betreft de SEO Audit: zodra de audit is aangekocht, wordt de vragenlijst binnen de twee (2) werkdagen doorgestuurd. De Klant dient de vragenlijst binnen de dertig (30) dagen ingevuld terug te bezorgen aan Say it with words, geeft Say it with words een tijdsindicatie van de oplevering (geplande datum van opstart + daarna 2-3 weken uitvoeringstermijn). Vanaf de oplevering heeft de Klant dertig (30) kalenderdagen om de follow-up adviescall te ontvangen die in te plannen is via e-mail tussen partijen. Na de call is de dienst voltooid. De dienst is ook voltooid als het rapport werd opgeleverd maar er werd geen call geboekt binnen de dertig (30) kalenderdagen. 

Annulatie

Behoudens voor wat betreft het herroepingsrecht zoals verder bepaald, kunnen deze bestellingen niet geannuleerd worden door de Klant. 

Voor wat betreft de SEO Audit: De audit is volledig kosteloos te annuleren indien de opzeg binnen de week na bestelling bij Say it with words toekomt en de ingevulde vragenlijst nog niet of niet tijdig werd overgemaakt. De Klant heeft recht op een 50% terugbetaling wanneer hij opzegt binnen de week na bestelling, toch de vragenlijst tijdig ingevuld had overgemaakt, maar Say it with words nog niet had teruggekoppeld met een datum voor opstart van het onderzoek. 

Artikel 5. Digitale “live” trainingen/adviesuren

Beschrijving

Say it with words probeert ervoor te zorgen dat de Klant een duidelijk beeld heeft van de digitale “live” trainingen en adviesuren die zij aanbiedt. Say it with words behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies in de beschrijving te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan Say it with words op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was.

Mocht de Klant bepaalde vragen hebben, kan deze Say it with words steeds contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.

Middelenverbintenis en onderaannemers

Say it with words verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als zelfstandig dienstverlener is Say it with words volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Say it with words kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de Klant nodig is. 

Medewerking Klant

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht(en) te kunnen garanderen (in het bijzonder in geval van de aankoop van persoonlijk advies), verwacht Say it with words van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Say it with words kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Say it with words alsdan steeds gerechtigd deze overeenkomst/haar prestaties op te schorten.

Interactieve trainingen

Say it with words behoudt zich het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen.

Maximaal en minimaal aantal deelnemers

Say it with words behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde digitale “live” trainingen of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet worden, zal de Klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Klant zullen worden medegedeeld.

Betaalbaarheid

De digitale “live” trainingen en adviesuren zijn op voorhand betaalbaar. Say it with words behoudt zich het recht voor een Klant de toegang tot de digitale “live” training te weigeren of zijn plaats niet te reserveren dan wel de adviesuren niet in te boeken totdat zij de betaling ontvangen heeft.

Annulatie door de Klant

Onverminderd de hieronder vermelde regeling in verband met het herroepingsrecht, geldt het volgende: 

Ingeplande adviesuren kunnen gratis geannuleerd worden tot 48u voor de geplande sessie. Daarna kunnen ze niet meer kosteloos geannuleerd worden. In dit laatste geval blijven ze dus betaalbaar door de Klant ookal neemt de Klant er uiteindelijk niet effectief aan deel. 

Indien de Klant de digitale “live” training van Say it with words niet meer wenst te volgen, kan deze binnen de zeven (7) kalenderdagen kosteloos geannuleerd worden indien de Klant nog niet heeft ingelogd.

Noteer dat ziekte van de Klant of einddeelnemer niet als overmacht zal worden aanschouwd. Wel kan de Klant een andere persoon aan de training laten deelnemen, waarvan hij Say it with words zonder verwijl van op de hoogte dient te brengen, in ieder geval vóór de digitale “live” training. 

Annulatie door Say it with words

Say it with words zal de Klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen binnen de veertien (14) kalenderdagen na de geplande start van een digitale “live” training, indien deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

Indien Say it with words dient te annuleren wegens ziekte of overmacht of enige andere reden, zal het reeds betaalde aankoopbedrag terugbetaald worden binnen de veertien (14) kalenderdagen na de geplande sessie.

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

Say it with words behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de samenwerking verhinderen zoals: 

–  schending door de Klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of andere voorwaarden van Say it with words of in een andere overeenkomst tussen Say it with words en de Klant; 

–  ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant. 

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk (incl. via e-mail) door Say it with words worden medegedeeld. 

De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. In geval van ontbinding door fout van de Klant, zal de Klant Say it with words alsdan steeds de prijs betalen dat Say it with words normaal voor de bestelling ontvangen zou hebben, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Say it with words reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel 6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, , tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen exclusief en inclusief BTW zijn duidelijk meegegeven op de Website. 

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden. 

Artikel 7. Betaling

Betalingen kunnen als volgt gebeuren: via de webshop van de Website door middel van Bancontact, Mollie en Paypal.

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Say it with words niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Waardebonnen:  

Ook waardebonnen kunnen worden aangekocht. Say it with words kan steeds de originele cadeaubon opvragen bij de Klant dus de cadeaubon dient (incl. de code) zorgvuldig bewaard te worden. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Deze code dient bij bestelling doorgegeven te worden. 

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt de Klant op de waardebonnen zelf/of in de e-mail waarin de code is opgenomen. Iedere waardebon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de waardebon niet meer worden gebruikt.

Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. De waardebon dient in één keer besteed te worden. Het eventuele niet-gebruikte bedrag gaat desgevallend verloren. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

Indien Say it with words overgaat tot restitutie van (een deel van) de betaalde bedragen, zal het deel van de prijs dat middels een waardebon werd betaald, terugbetaald worden door uitgifte van een nieuwe waardebon.

Per bestelling kan de Klant slechts één waardebongebruiken.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen Say it with words en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel Say it with words steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. 

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop: 

  • de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
  • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 
  • de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant Say it with words ondubbelzinnig op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres van Say it with words of via e-mail waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

Say it with words zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht en bij een aanvaarding vergoedt Say it with words alle van de Klant ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop Say it with words wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Say it with words verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

2° levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn

3° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Say it with words de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 9. Klachten en Garantie

Ook in geval van klachten kunt u Say it with words steeds bereiken via e-mail, het online contactformulier of via aangetekend schrijven. De klachten dienen binnen een termijn van zeven (7) na de levering van de dienst of product aan Say it with words worden overgemaakt. 

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. 

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant dient te aanvaarden alvorens Say it with words persoonsgegevens over te maken en die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden. 

De Klant-onderneming geeft aan Say it with words de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 11. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website en deze link kan worden geconsulteerd. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de digitale documentatie en trainingen, slides, in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, of op eender welke andere drager, aan Say it with words, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten zoals merknaam, patenten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Klant. De Klant mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeld- of geluidsopnames van de digitale trainingen of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz. De informatie is vertrouwelijk en dient enkel voor het gebruik van de Klant voor de redelijkerwijze te verwachten doeleinden en geenszins voor eigen commerciële uitbating. 

Voor de duidelijkheid: Say it with words kan digitale documentatie en trainingen steeds aanpassen tijdens de duur van de toegang door de Klant. Zodoende kan zij steeds voorzien in updates en upgrades door middel van aangepaste video’s, teksten, foto’s. 

De Klant krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de bestellingen dienen dus enkel voor gebruik van de Klant of de door hem ingeschreven personen. 

Het is de Klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Klant zal Say it with words integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord. Wanneer werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door de Klant op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van een bepaalde periode verwijderd te worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere klanten kunnen toegang krijgen tot de werken. 

Voor bepaalde digitale trainingen geldt dat deze wel kunnen herbekeken worden door de Klant of de door haar ingeschreven personen en dit voor de termijn aangegeven bij bestelling. 

In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Say it with words en bovenstaande voorschriften zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van de prijs verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal Say it with words hiervoor vrijwaren.

Say it with words behoudt zich het recht voor de Klant ontwikkelde zaken te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina.

Artikel 13. Algemene bepalingen omtrent de Website

Say it with words behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan de Website aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen. Wanneer de Website of andere Say it with words communicatie verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Say it with words alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites. Gelieve dus desgevallend ook de algemene voorwaarden van die websites te raadplegen. Say it with words kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor algemene informatie bv. tips vervat in blogposts. 

Daarenboven streeft Say it with words naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de Website. Toch kan het voorkomen dat de Website (technische) tekortkomingen bevat. Say it with words kan zo te allen tijde de toegang tot (delen van) de Website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden zoals een onderbreking door toedoen van één van de Say it with words leveranciers bv. de hosting maatschappij. Ondervindt u technische moeilijkheden, gelieve Say it with words ten spoedigste te informeren via e-mail.   

Artikel 14. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Say it with words doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en Say it with words, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

Partijen respecteren de principiële vertrouwelijkheid van de informatie die als vertrouwelijk werd bestempeld of redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie waarvan kan worden bewezen dat:

• deze al in het bezit was van de partij die ze openbaar maakt op het moment dat ze de informatie van de andere partij kreeg; of

• dat de betrokken informatie publieke kennis is of geworden is, of

• dat die informatie verkregen werd van een derde partij die geen verplichting tot geheimhouding had.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van Say it with words een middelenverbintenis. Het hebben van een goede marketingstrategie en sales plan, degelijke SEO, content zoals blogposts en social media posts, (online) advertenties etc. zijn slechts een middel om meer klanten te bereiken, maar dit wordt geenszins gegarandeerd. Say it with words is niet gehouden tot bewaring van de bestanden, ontwerpen of andere aan de Klant overhandigde/doorgestuurde materialen.

De aansprakelijkheid van Say it with words, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot drie (3) keer het bedrag dat Say it with words aan de Klant heeft gefactureerd.

De aansprakelijkheid van Say it with words is beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen. 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Say it with words in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

Voor Klant-niet-consumenten: Say it with words sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor fraude, bedrieglijk opzet, grove nalatigheid of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een voormelde beperking of uitsluiting niet zouden toelaten.  

Voor Klant-consumenten: Say it with words sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Say it with words sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou verbieden. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Say it with words in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Alle elementen die, buiten de wil van Say it with words, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor Say it with words de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand, oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht. Say it with words kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft Say it with words daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

Artikel 18. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Say it with words of wanneer anders aangegeven door Say it with words zelf. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Say it with words gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Say it with words haar zetel heeft, die exclusief bevoegd zijn. 

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Say it with words naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Artikel 20. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Say it with words heeft, kan de Klant Say it with words steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Say it with words zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.


BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)