Algemene voorwaarden

 1. De klant erkent de hiernavolgende voorwaarden en informatie te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst. De hiernavolgende voorwaarden en informatie maken deel uit van elke overeenkomst die tussen de dienstverlener Say It With Words (hierna “de dienstverlener”) en de klant wordt gesloten. De klant aanvaardt de voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 1. De klant erkent de hiernavolgende voorwaarden en informatie te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst. De hiernavolgende voorwaarden en informatie maken deel uit van elke overeenkomst die tussen de dienstverlener Say It With Words (hierna “de dienstverlener”) en de klant wordt gesloten. De klant aanvaardt de voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
  De eenmanszaak staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0725.449.439.
  Het e-mailadres van de dienstverlener is team@sayitwithwords.be.
 1. De dienstverlener kan door de klant voor geen enkele schade, verlies of kosten worden aangesproken dan diegene die rechtstreeks voortvloeit uit of het gevolg is van een zware fout of opzet bij de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener.
  De dienstverlener zal zich voor haar aansprakelijkheid tegenover de klant en ten opzichte van derden verzekeren bij een gunstig gekende verzekeringsmaatschappij. 
  De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van overeenkomst ingeval van overmacht. 
 1. De inhoud van de website van de dienstverlener is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat de klant ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website. 
  De dienstverlener is niet aansprakelijk voor:
  • het gebrekkig functioneren van de website;
  • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en
  • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.
 2. Intellectuele eigendom
  Wanneer de dienstverlener onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van het wetboek economisch recht beschouwd wordt, behoudt de dienstverlener de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). Op voorwaarde van volledige betaling van de in de offerte voorziene vergoedingen, verstrekt de dienstverlener hierbij aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie op deze werken voor de doeleinden uitdrukkelijk omschreven in de offerte. De klant kan slechts bijkomende rechten bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten of het toekennen van een ruimere licentie regelt.
  De dienstverlener is geen geval aansprakelijk voor de door de klant geplaatste of aan de dienstverlener aangeleverde teksten, foto’s, informatie, data of ander materiaal. De klant zal de dienstverlener verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen van derden in dit verband en de daaruit resulterende kosten en schade.
 3. Kwaliteit
  De klant zal het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke materiaal tijdig en gratis aan de dienstverlener ter beschikking stellen. Say it with words is in geen geval aansprakelijk voor een door haar opgeleverd werk van mindere kwaliteit indien de kwaliteit van de door de klant aangeleverde foto’s of andere materialen onvoldoende waren dan wel de aangeleverde digitale bestanden niet voldeden aan de gevraagde specificaties.
  De dienstverlener zal de door de klant aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten corrigeren, maar is niet aansprakelijk voor niet-aangeduide fouten.
  De dienstverlener is in de uitvoering van deze overeenkomst gehouden tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
  Bij de hosting van een website/webshop kan de dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, fouten of verlies van data die te wijten zijn aan derden.
 4. Leveringstermijnen
  Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn leveringstermijnen indicatief. Een levering na de vermelde leveringstermijn kan door de klant dan ook niet worden geweigerd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 5. Periodieke opdrachten
  De klant kan een door de dienstverlener uitgevoerde opdracht van periodieke aard (d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten) slechts beëindigen bij aangetekend schrijven en mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (tenzij anders overeengekomen).
 6. Bewaring
  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de klant er niet toe gehouden om de bestanden, ontwerpen of andere goederen van de klant te bewaren.
  De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de in zijn bezit zijnde goederen van de klant, behoudens in geval van opzet of zware fout van de dienstverlener.
 7. De prijzen vermeld op datum van het aangaan van de overeenkomst zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totale prijs. De dienstverlener is vrijgesteld van de BTW-plicht.
  Voor verplaatsingen in het kader van het volbrengen van de dienst geldt het op dat moment gangbare forfaitaire tarief (2021: 0,3542 EUR/ km).
 8. De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd:
  Debetkaart
  Kredietkaart
  Overschrijving
  Paypal
 9. De facturen dienen binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending schriftelijk te worden geprotesteerd aan het adres van de dienstverlener (opgenomen in artikel 2 van deze algemene voorwaarden) met opgave van de reden(en) van protest. De factuur is betaalbaar binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de datum van de verzending op het rekeningnummer vermeld op de factuur met bijgaand van de mededeling die op de factuur staat. 
  Bij gebreke aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 1,5 % (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een schadebedrag van 10 % met een minimum van 50,00 euro per factuur. 
  Bij gebrek aan betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de dienstverlening toe te passen.
 10. De uitvoering van de dienstenovereenkomst gebeurt op het erin afgesproken tijdstip, behoudens overmacht. 
 11. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
 12. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan.